VOXY/SERENA

– พนักงานขับรถสื่อสารภาษาไทย/ญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี
-รถเช่าส่วนตัว ที่นั่งสูงสุด 2 ท่าน ให้บริการ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 18.00 น. สามารถยืดหยุ่นได้ ไม่เกิน 20.00 น. ( 12 ชั่วโมง/วัน ) เนื่องสยามซานต้ามี ข้อกำหนดให้ พนักงานขับรถจำเป็นต้องมีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอ อย่างน้อย 12 ชั่วโมง เพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของคุณลูกค้าและผู้ร่วมทริป

ALPHARD | VELLFIRE

– พนักงานขับรถสื่อสารภาษาไทย/ญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี
-รถเช่าส่วนตัว ที่นั่งสูงสุด 3-5 ท่าน ให้บริการ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 18.00 น. สามารถยืดหยุ่นได้ ไม่เกิน 20.00 น. ( 12 ชั่วโมง/วัน ) เนื่องสยามซานต้ามี ข้อกำหนดให้ พนักงานขับรถจำเป็นต้องมีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอ อย่างน้อย 12 ชั่วโมง เพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของคุณลูกค้าและผู้ร่วมทริป

VAN HIACE

– พนักงานขับรถสื่อสารภาษาไทย/ญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี
-รถเช่าส่วนตัว ที่นั่งสูงสุด 6-9 ท่าน ให้บริการ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 18.00 น. สามารถยืดหยุ่นได้ ไม่เกิน 20.00 น. ( 12 ชั่วโมง/วัน ) เนื่องสยามซานต้ามี ข้อกำหนดให้ พนักงานขับรถจำเป็นต้องมีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอ อย่างน้อย 12 ชั่วโมง เพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของคุณลูกค้าและผู้ร่วมทริป

MICRO BUS 

– พนักงานขับรถสื่อสารภาษาไทย/ญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี
-รถเช่าส่วนตัว ที่นั่งสูงสุด 10-15 ท่าน ให้บริการ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 18.00 น. สามารถยืดหยุ่นได้ ไม่เกิน 20.00 น. ( 12 ชั่วโมง/วัน ) เนื่องสยามซานต้ามี ข้อกำหนดให้ พนักงานขับรถจำเป็นต้องมีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอ อย่างน้อย 12 ชั่วโมง เพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของคุณลูกค้าและผู้ร่วมทริป

BUS 

– พนักงานขับรถสื่อสารภาษาไทย/ญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี
-รถเช่าส่วนตัว ที่นั่งสูงสุด 16-25 ท่าน ให้บริการ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 18.00 น. สามารถยืดหยุ่นได้ ไม่เกิน 20.00 น. ( 12 ชั่วโมง/วัน ) เนื่องสยามซานต้ามี ข้อกำหนดให้ พนักงานขับรถจำเป็นต้องมีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอ อย่างน้อย 12 ชั่วโมง เพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของคุณลูกค้าและผู้ร่วมทริป

Full Size Bus

– พนักงานขับรถสื่อสารภาษาไทย/ญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี
-รถเช่าส่วนตัว ที่นั่งสูงสุด 26-35 ท่าน ให้บริการ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 18.00 น. สามารถยืดหยุ่นได้ ไม่เกิน 20.00 น. ( 12 ชั่วโมง/วัน ) เนื่องสยามซานต้ามี ข้อกำหนดให้ พนักงานขับรถจำเป็นต้องมีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอ อย่างน้อย 12 ชั่วโมง เพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของคุณลูกค้าและผู้ร่วมทริป
เงื่อนไข
-อัตราค่าจ้างทีมงานญี่ปุ่นดังกล่าวรวมค่าอาหารและทิปทีม
-รถใช้ได้สูงสุดไม่เกิน 350 กม./วัน และคนขับต้องทำงานไม่เกิน 10 ชม./วัน
-คนขับเราแต่งตัวสุภาพและปฏิบัติตามกฎของญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัด ปลอดภัย และสบายใจ
-คนขับของเราทุกคน ต้องมีเวลานอนและ พักผ่อนรวมกันไม่น้อยกว่า 12 ชม./วัน ตามกฎประสิทธิภายในการขับรถญี่ปุ่น ไม่สามารถทำงาน 2 กะควบได้